سفارش تبلیغ
صبا ویژن
...غروب آرزوهـــا

 

حالا که آدم هــا

آتـش بـازی را انداختـه اند

ماهــی هـا از خوشحالـی

در تنــگ خـود نمی گنـجنـد

و درخـت هـا

ســوت بلبلــی مـی زننــد،

حیـف نیسـت

بهــار بیــاید و تـو نبـاشــی. . .؟!

بیـا و بـرای این دوسـت داشتنـت فــکری بکن! جـا نمی شــود در مـن...


نوشته شده در چهارشنبه 91/12/23ساعت 10:58 صبح توسط *نرگـس* نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin