سفارش تبلیغ
صبا ویژن
...غروب آرزوهـــا

پنجره 


نمی دانم عشــق کجاست؟ اصلا هسـت؟
       آری انگـار آن طـرف تر سایـه ای مبهــم از عشــق به چشــم می خـورد...
        چه کسی آنرا پشت پنجره پنهان کرده
؟؟؟
          تـــــو!؟
                مــــن!؟

                         نـــه...!

 آری...راســت می گویــی...
 در آن لحظـه که پـرده را کشیــدم که آفتــاب پوستـم را نسوزاند
 عشــق را پشت پـرده پنهـــان کـردم
               و مدتهاسـت به دنبـال آن می گـردم
                        و پرسش روزم ایـن شده:
                                 عشــق کجـاسـت؟ اصلا هســت؟؟؟


نوشته شده در دوشنبه 90/10/26ساعت 2:40 صبح توسط *نرگـس* نظرات ( ) |

parande


گفتنــد :‌ "کلاغ" ، شادمان گفتـم : "پــر"

               گفتنــد : "کبوتر" ، گفتــم : "پــر"

گفتنــد: " خودت " ، به اوج اندیشیـدم...

             در حسرت رنـگ آسـمـان، گفتــم:"پــــر"

گفتنــد: مگـر " پرنــده ای؟؟" ، خنـدیـدم...

              گفتنــد: " تـو باختـی..." و من رنجیدم...

در بازی کـودکــان فریبم دادند... احســاس بـزرگ پــر زدن را چیــدم...

        آن روز به خـاک آشنایـم کردنـد...از نغمـه پـرواز جدایـم کردنــد..

                 آن باور آسمانـی از یـادم رفـت... در پهنـه این زمیـن رهایـم کردنـد..

   گفتنـد : "پرنـده" ،گریه ام را دیدند ، دیوانـه خـاک بودم و فهمیدنـد..

       گفتــم که "نمـی پـرد" ، نگاهـم کردنـد ،

                              بر بازی اشتباه من خندیدنـد ...


نوشته شده در پنج شنبه 90/10/1ساعت 5:46 عصر توسط *نرگـس* نظرات ( ) |

Design By : Pars Skin